Notering First North Premier

 

Pressmeddelande

 

ByggPartner - IPO outcome SWE 20161201 ByggPartner offentliggör utfallet av erbjudandet

ByggPartner - IPO outcome ENG 20161201 ByggPartner announces outcome of the offering

 

DOK-#2514547-v1-ByggPartner - PM tilläggsprospekt SWE  ByggPartner offentliggör tilläggsprospekt Vice VD

ByggPartner_offentliggor_prospekt_och_villkor_i_samband_med_note ByggPartner offentliggör prospekt och villkor

ByggPartner_publishes_its_prospectus_and_terms_for_its_IPO  ByggPartner publishes its prospectus and terms

 

ByggPartner avser att noteras på Nasdaq First North Premier  ByggPartner avser att noteras på Nasdaq First North Premier

ByggPartner announces its intention to list on Nasdaq First Nort  ByggPartner announces its intention to float on Nasdaq First North Premier

 

Dokument 

DOK-#2514756-v4-ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) - Tillag  Tilläggsprospekt – Vice VD

ByggPartner_Prospekt_November_2016_SECURED  Prospekt - inbjudan till förvärv av aktier

ByggPartner_Anmalningssedel_November_2016   Anmälningssedel

 

Presentation

 

Sverker Källgården, VD ByggPartner
Introduktion 30 sekunder

Sverker Källgården, VD ByggPartner
Presentation - 2 minuter

Sverker Källgården, VD ByggPartner
Intervju - mer än 2 minuter

 

 

 

Viktig information

Åtkomst till informationen och dokumenten som finns på denna del av webbplatsen är begränsad av regulatoriska skäl. Du uppmanas att granska följande information och göra följande bekräftelser varje gång du söker få åtkomst till denna begränsade information. Din bekräftelse måste vara sann och korrekt.

Disclaimer

Access to the information and documents on this portion of the website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following information and make the following confirmation each time you seek to access this restricted information. Your confirmation must be true and accurate.

Disclaimer

Informationen på denna del av ByggPartner i Dalarna Holding AB:s (”Bolaget”) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser), varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”), Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, sådan registrering och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva Värdepapperna.

Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan eller Australien och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Kanada, Japan eller Australien. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Kanada, Japan eller Australien att förvärva Värdepapperna.

Viss informationen och vissa dokument som finns på denna del av webbplatsen, annat än prospektet som upprättats enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns ”Prospektdirektivet”) och som godkänts av Finansinspektionen, är marknadsföring och utgör inte ett prospekt under Prospektdirektivet. Investerare bör inte teckna sig för Värdepapper förutom baserat på den information som finns i prospektet.

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och i andra jurisdiktioner kan endast vissa kategorier av personer tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna del av webbplatsen, eller om deras förvärv av Värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Kanada och Japan, och

2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje sådan jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, i sådant fall, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland och Sydafrika.

Disclaimer

The information contained in this section of ByggPartner i Dalarna Holding AB’s (the “Company”) website is not intended for, and must not be accessed by, or distributed or disseminated, directly or indirectly, in whole or in part, to persons resident or physically present in the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia, the “United States”), Australia, Canada, Japan or any jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction, and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or acquire, any ordinary shares or other securities of the Company in the United States, Australia, Canada, Japan or any jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction.

Any securities of the Company referred to on this website (the “Securities”) have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) and may not be offered or sold within the United States absent registration or pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. There will be no public offering of the Securities in the United States.

The Securities have also not been and will also not be registered under the applicable securities laws of Canada, Japan or Australia and, subject to certain exemptions, may not be offered or sold in or into or for the account or benefit of any person having a registered address in, or located or resident in, Canada, Japan or Australia. There will be no public offering of the Securities in Canada, Japan or Australia.

Certain information and documents contained on this section of the website, other than the prospectus that have been prepared in accordance with directive 2003/71/EG (this directive, together with all amendments contained therein and applicable implementation measures in relevant home member state in accordance with the directive, hereafter referred to as the “Prospectus Directive”) and that has been approved by the Swedish Financial Authority (Sw. Finansinspektionen), is marketing and does not constitute a prospectus under the Prospectus Directive. Investors should not subscribe for Securities unless such subscription is based on the information contained in the prospectus.

Access to the information and documents contained on the following website may be illegal in certain jurisdictions, and only certain categories of persons may be authorised to access such information and documents. All persons residing outside of Sweden who wish to have access to the documents contained on this website should firstly ensure that they are not subject to local laws or regulations that prohibit or restrict their right to access this website, or require registration or approval of any acquisition of Securities by them. No such registration or approval has been obtained outside Sweden. The Company assumes no responsibility if there is a violation of applicable law and regulations by any person.

I therefore certify that:

1. I am resident and physically present outside the United States, Canada, Japan or Australia; and

2. I am resident and physically present (a) in Sweden or (b) outside Sweden and each of the jurisdictions referred to in clause (1) above and, in that case, I am authorised to access the information and documents on this website without being subject to any legal restriction and without any further action required by the Company.

I have read, understand and agree to comply with all of the restrictions set forth above.